Червената книга на България


Национален парк "Централен Балкан"

Централен Балкан е името на един от трите национални парка в Република България. Той е разположен в средните и най-високи части на Стара планина. Паркът се простира между 500 и 2376 м надморска височина като най-ниската точка е разположена близо до Карлово, а най-високата на връх Ботев. На територията на националния парк са обявени 9 резервата, които покриват обща площ от над 20 000 хектара. Тези резервати са Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема и Стара река. Релефът на Национален парк Централен Балкан е силно разчленен. Високите планински върхове се редуват с дълбоки долини и каньони. Произходът на релефът на цялата планина е стар и е оформян през времето, както от вътрешните, така и от външните релефообразуващи сили. Основните видове скали, от които е изградена основата на националния парк са гранит, пясъчник и шиста. Открити са признаци, че в по-голяма надморска височина в образуването на релефа на планината в миналото са участвали и ледници. В парка е разположен и географският център на България - местността Узана край Габрово. Почти целият парк е разположен на надморска височина над 1000 м. Централен Балкан се намира в планинската климатична област. Климатът в различните части на парка е различен. В северните части на Централен Балкан той е умерено-континентален, а в южните - преходно-континентален като на места се усеща влияние и от средиземноморски въздушни маси. През цялата година температурите са сравнително ниски. Характерна е честата и бърза промяна в метеорологичните условия. Най-променливи в метеорологично отношение са билата на планината на надморска височина от над 1900 м. Връх Ботев е едно от местата, на които са измерени най-големи стойности на ветровете и валежите. Стара планина и по-точно нейното било представлява разделител на водосборните басейни в южната и северната част на България. От територията на планината извират голям брой от българските реки. От по-големите реките в Северна България от територията на парка извират Вит, Осъм и Росица, а на юг - Тополица, Стряма и Тунджа. Голям е броят на по-малките водни басейни, извиращи от парка. Това са предимно малки потоци, които по-късно, в ниските части на планината се вливат в по-големите. Почти всички, извиращи от парка реки са стръмни. Годишния лимит на водите в повечео от тях е голям. Това се дължи на добре развития карст под планината, както и на Горските площи, които намаляват изпаряването. От територията на парка извира голяма част от питейната вода в страната. Средният годишен обем на водата, извираща от Централен Балкан е 460 000 000 куб. м. В по-сухите години този обем спада с около 150 милиона куб. м. Горски площи покриват над 55% от територията на Национален парк Централен Балкан, което представлява повече от 1% от цялата площ на горите в България. Горските масиви са равномерно разпределени по двата склона на планината. Горите с естествен произход са 97% от всички гори в парка. Средната възраст на горите е над 110 години, а тази на широколистните гори над 120 години. В националния парк най-добре е развит пешеходният туризъм. Създадени са множество маршрути и туристически пътеки. За поддържането на условията за практикуване на летен и зимен туризъм на територията на парка се грижи Дирекцията на парка. През последните години е направено много за поставянето на означения и маркировка, които улесняват ориентирането и следването на съществуващите маршрути. Участие в поставянето на маркировка и в обезопасяването на по сложните в туристическо отношение участъци участва и планинската спасителна служба. Създадени са голям брой предпазни съоръжения и заслони за краткотраен престой при лоши метеорологични условия. Броят на туристическите заслони продължава да расте. Това е необходимо, поради бързата промяна на метеорологичните условия във високите части на планината. Създадени са 10 маршрута за конен туризъм, както и няколко пътеки специално за велосипедисти. Конният туризъм се практикува усилено през последните години. Създадени са маршрути с цел наблюдение на специфична флора и фауна, както и на историческите и културни забележителности, разположени на територията на парка. Най-добри условия са създадени за практикуването на пешеходен туризъм. Дирекцията на парка ограничава продължителния престой в хижи и почивни бази, разположени на територията на строгите резервати. С това се цели по-добро запазване на природата в естествения и вид.

1 2 3 4 5 6 >>

Copyright © 2o11-2o12 Petur & Anelia ®. All rights