Червената книга на България


Резерват Сребърна

Резерватът Сребърна е невероятно богата и красива природна местност в Северозападна България. Сребърна е обявен за резерват през 1948 г., а от 1983 г. става един от природните паркове на територията на страната, които са включени в списъка със световното природно налседство на международната организация ЮНЕСКО. Преди това, през 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение, а през 1977 г. е обявен за биосферен резерват от ЮНЕСКО. Резерватът Сребърна включва природния район около езерото Сребърна, както и природо-научен музей, прилежащ към резервата. Биосферният резерват Сребърна е разположен в непосредствена близост на едноименното българско селце, като се намира на 16 километра в западна посока от крайдунавския град Силистра и на 2 километра южно от самата река Дунав. С произхода на името Сребърна са свързани няколко интересни легенди. Една от тях разказва как хан Сребрун загива по тези места в тежка и неравностойна битка с печенегите. Една друга легенда пък свързва произхода на наименованието на резервата Сребърна със заровена по бреговете на блатото лодка, която била пълна със сребро. Според мнозина най-правдоподобна и склонна да се приеме за истина е третата история. Според тази легенда името идва от невероятно красивите гледки в района на резервата За един значителен период от време в началото на миналия век резерватът Сребърна не е в рамките на България. През 1913 г. с подписване на Букурещкия мирен договор, територията на природния парк, както и цяла Южна Добруджа, попада в границите на Румъния. През 1940 г. с подписване на Крайовската спогодба Добруджа отново преминава в територията на Българската държава, следователно и резерватът Сребърна. През 1911 г. Алекси Петров става първият българин, който започва работа в резервата Сребърна. Той бил запленен от красотата на птичия свят и запланувал поредица от експедиции. През 1990 г. Сребърна е обявен за Орнитологично важно място. Неговата изключително богата орнитофауна е предопределена от факта, че резерватът Сребърна се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка наречено "Via Pontica". Тук гнездят световно застрашените видове като къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorah pygmeus), белоока потапница (Aythya nyroca). През 1940 г. Алекси Петров отново работи в резервата Сребърна с цел да проучи птичите колонии, гнездящи там. Преди това, още през 19 век, Сребърна е посещавана от Феликс Каниц, а през 1880 г. и австриецът Едуард Ходек идва тук. Той описва своите впечатления в статията „Домът на прелетниците”. Резерватът Сребърна в миналото е сериозно ощетен от Лео фон Калберматен, който избива тук хиляди малки и големи чапли, за да спечели от перата им, които по онова време са били главен орнамент в дамската мода при шапките. Целият резерват Сребърна има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара. Самото езеро Сребърна е сладководно, като дълбочината му варира от 1 до 3 метра. Разположено е на площ от 2 кв. км, като често се и заблатява. На територията на целия резерват Сребърна се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 10 вида риби - щука, каракуда, червеноперка, видра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх и др, както и. 179 вида птици, които гнездят в резерват Сребърна. Сред тях са къдроглав пеликан, корморан, чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др. Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея има възможност да се наблюдават птиците в цялата природна местност. В сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, е монтирана видеокамера и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки. Природонаучният музей може да посетите от 08.00-12.00 и 14.00-18.00 ч. през лятото, а зимата той работи между 08.00-16.00 ч.

1 2 3 4 5 6 >>

Copyright © 2o11-2o12 Petur & Anelia ®. All rights