Червената книга на България

  Регистрация

  Забравена ПаролаV СОУ "Георги Измирлиев"

Дивите котки

Смяна на темплейт
Valid CSS!
Valid XHTML 1.0!
 ИзтеглиИзпринти

Карниолска блатница

Биологичен тип: многогодишно тревисто растени. Състояние на застрашеност:изчезнал вид. Разпространение:Дунавската равнина. През последните десетилети не е събирана, а липсват и хербарни образци във всички български колекции. Гегравският ареал на вида обхваща Средна и Югоизточна европа. Местообитание: по влажните тревисти места върху алувиални наслаги и аувиални почви на около 50 м надм. в. Размножаване: със семена. Цъфти юни- юли, плодоноси юли- септември.

Тученичево Халимионе

Биологичен вид:Едногодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност:изчезнал вид. Разпространение:Черноморски крайбрежие и Странджа. Видът е разпространен още и във Варненско и Русенско. Геогравският му ареал включва Източна и Югоизточна Европа. Местообитание:по влажните и заблатени, понякога засолени почви и засолени крайбрежни глини от 0 до към 200 м. надм. в. Размножаване: със семена. Цъфти юни- септември, плодоноси августю октомври.

Алдрованда

Биологичен вид:многогодишно тревисто, насекомоядно растение. Състояние на застрашеност:изчезнал вид. Включен е в европейския списък на редки, застрашени и ендемичните растения с категория уязвими. Разпространение: Драгоманското плато. Ареала на вида включва Европа, Азия, Африка и Австралия. Местообитание:Намерен е в най -дълбоките и непристъпни части на Драгоманското плато. Размножаване:със семена. Цъфти юни- авгост, плодоноси август - октомври.

Немска жълтуда

Биологичен вид:храст. Състояние на застрашеност:изчезнал вид. Разпространение:Западни Родопи, Географскят ареал на вида включва Европа- без крайните северни , западни и източни части. Местообитание:Из тревисти горски поляни върху кафяви горски почви на 1 600 м надм. в. Размножаване:със семена. Цъфти май -юни, плодоноси юли.

Чашкомехурчесто сграбниче

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност:изчезнал вид. Балкански ендемит. Терциерен релик. Включен е в европейския списък на редки, застрашени и ендемичните растения с категория изчезнал. Разпространение:Тракииска низина, Струмска дулина. Извън границите на България е разпространен върху територията на бивша Югославия. Местообитание:По сухи тревисти припечливи места бърху песъчливи и каменисти почви със силикатна основа от 0 до 150 м. надм.в. Размножаване:Със семена и вегетативно.

Източна тинтява

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност:изчезнал вид. Разпространение:Тунджанската хълмистта равнина. Географският ареал обхвааща Югоизточна и източна Европа. Местообитание:по скалисти места из храасталаци около 500 м. надморкса височина. Размножаване:със семена и вегетативно. Цъфти май- юни, плодоноси- юли.

Давидов мразовец

Биологичен вид:многогодишно луковично растение. Състояние на застрашеност: застрашен вид. Български ендимит. Включен е в европейския списък на редки, застрашени и ендемичните растения с категория застрашен. Разпространение:Североизточна България/Източна Стара планина/. Местообитание:По сухи варовити припеци в предпанинския пояс. Размножаване:вегетативна и със семена. ъдфти февруари - март, плододава през май. Възобновява се слабо.

Родопско лале

Биологичен вид:многогодишно луковично растение. Състояние на застрашеност: застрашен вид. Български ендемит. Разпространение: Средни Родопи. Местообитание:в разредените гори и храсти върху излужени канелени горски почви с варовита скална основа на над 500- 800метра надморска височина. Размножаване:със семена и вегетативно. Цъфти май, плодоноси юни. от семена растенията започват да цъвтят след 6-8 години. Образуването на ъщерни луковички в природата е рядко явление.

Венерина обувка

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение с късоо коренче. Състояние на застрашеност: застрашен вид. Релик. Включен е в европейския списък на редки, застрашени и ендемтични растения с категория уязвими. Разпространение:Средни родопи. Географският ареал на вида обхваща Средна и Северна Европа. Балканският полуостров , Сибир, Югоизточна Азия. Местообитание:На просветлени места из гори и буки, ела и чер бор върху сравнително мощни, свежи кафяви горски и акумолирани хумусно- карбонатни почви в буковия и иглолистния пояс. Размножаване:предимно вегетативно. Цъфти май - юни, плододава през юли. Има сравнително добра жизненост, но ограничена възобновителна способност.

Горска съсънка

Биологичен вид: многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност: застрашен вид. Разпространение:Черноморско крайбрежие, СИ България, Дунавската равнина, Предбалкана, Източна и Западна Стара планина и софииски район. Местообитание:по сухи тревисти и каменисти места предимно на варовик в равнините и планините. Размножаване:със семена. Цъфти април- май,плододава юни-юли. Има добри възобновителни способности.

Жълта водна роза

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение Състояние на застрашеност: застрашен вид. Разпространение:Черноморското крайбрежие, Тракийската низина. Въдъдт е изчезнал от Дунавската равнина и Североизточна България. Географският ареал на вида включва Европа, Югозападна и Централна Азия, Кавказ и Сибир. Местообитание: в застояли и бавнотечащи води, блата и езера, в болните течения на реките. Размножаване:със семена и вегетативно. Цъфти юни - септември, плодоноси през август и септември.

Розов божур

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност: застрашен вид. Разпространение: Предбалкана, Софийския район и Странджа. Някои от находищата в Софийския регион са почти унищожени. Извън границите на България видът е разпространен в Румъния. Местообитание: по сухите тревисти места, по рядко в разредените храсталаци на карбонатните терени и върху мощни почви. Размножаване:със семена и вегетативно. Цъфти през май- юни. Видът е жизнен и с добра възобновителна способност.

Водна роза

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност: застрашен вид. Разпространение:Черноморското крайбрежие, Североизточна България и Тракииската низина. Местообитание:из блата и езера на дълбочина до 2 метра по долното течение на реките. Размножаване:със семена и вегетативно.

Алоевиден стратиотес

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност: рядък вид. Разпространение: Североизточна България, Дунавска равнина. Геогравският ареал на вида включва Балканския полуостров, Предкавказието и Западен Сибир. Местообитание:Из заблатени места, отводнителни канали и блата, 20 до към 100 метра надморкса височина. Размножаване:със семена. Цъфти май- юли, плодоноси юли- август.

Жълт планински крем

Биологичен вид:многогодишно луковично растение. Състояние на застрашеност: рядък вид. Разпространение:Стара планина, Врачанско, витошки райони,Беласица, Знеполски район, Рила, Западни Родопи. Освен в България видът се среща в Румъния. Местообитание:по тревисти места и скални поляни между 1 000 и 2 000 м. надморска височина. Размножаване:предимно вегетативно, но със семена. Отличава се с добри възобновителни възможности, но се размножава мнго бавно.

Пеперудовиден салеп

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение с коренови грудки. Състояние на застрашеност: рядък вид. Разпространение:Предбалкана, Родопите, Странджа.Гографският ареал на вида обхваща Балканския полусостров, Унгари и Югозападна Азия. Местообитание:по ливади, горски поляни, по рядко из храсталаци и редки гори със сравнително мощни и умерено влажни до влажно канелени горски, сиви горски и други почви в ксеротермичния дъбов пояс. Размножаване:Предимно вегетативно. Цъфти април- май, плодоноси юни- юли. Има добра жизненост, но ограничени възможности за възобновяването.

Златиста кандилка

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност: рядък вид.Балкански ендемит. Разпространение:Витоша, Пирин, Рила и Западни Родопи. Феографския ареал на разпространение обхваща територията на бивша Югославия Местообитание:по скалисти места в субалпийския пояс. Има добра плътнос на популацията. Размножаване:със семен. Притежава добри възобновими възможности и оптимално развитие.

Пролетно котенце

Биологичен вид:многогодишно тревисто растение. Състояние на застрашеност: рядък вид. Разпространение:Рила. Географския ареал на вида обхваща алпииския пояс. Местообитание:по каменни и скалисти места в субалпииски и алпииски пояс.Участва в състана на тревните съобщества от гъжва, извита острица и др. Размножаване:със семена. Цъфти юни- юли, полодоноси юли- август. Притежава добри възобновителни възможности.

Алпииска повет

Биологичен вид:храст Състояние на застрашеност: рядък вид. Разпространение:Западна Стара планина, Рила, Западни Родопи. Общото разпространение обхваща Северна, Централна и Южна Европа, Балканския полуаостров. Местообитание:по скалисти места във високопланинския пояс. Размножаване:със семена. Цъфти юни-юли, плододава през август- септември.Има добри възобнивителни възможности.

Алпийска роза

Биологичен вид: вечнозелен нисък храст. Състояние на застрашеност: рядък вид. Разпространение:Средна Стара Планина, Рила. Географкси ареал на вида обхваща Източните и Южните Карпати и територията на бивша Югославия. Местообитание:по каменливи и скални места и сипеи на северн, североизточни и западни склонове на в субалпииския и от части в алпииския пояс. Размножаване:със семена. Цъфти април - юли, плододава август- септември.


Copyright © 2o11-2o12 Petur & Anelia ®. All rights